Матусівська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Документи WORD №48 «Про затвердження посадових обовязків голови  Матусівської сільської ради об’єднаної територіальної громади»

Кількість переглядів: 202
Скликання: Виконавчий комітет
Сесія: РІШЕННЯ
Тип документу: Документи WORD
Дата: 30.11.2020
Номер документу: 48
Назва документу: Про затвердження посадових обовязків голови  Матусівської сільської ради об’єднаної територіальної громади
Прикріплені файли:
  1. Файл 1 (0.03 МБ)

 

У К Р А Ї Н А

МАТУСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30.11.2020 № 48                                                                   с.Матусів

Про затвердження посадових обовязків

голови  Матусівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади.

 

Відповідно  до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, з метою забезпечення ефективності роботи Матусівської сільської  ради та належного контролю за її діяльністю, виконавчий  комітет сільської ради

 

           В И Р І Ш И В :

 

1. Затвердити посадову інструкцію  голови  Матусівської сільської ради об’єднаної територіальної громади (додається )

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Л.В.Шаповал

                      

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Л.Шаповал

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Рішенням виконавчого комітету

                  від 30.11.2020 року за № 48

 

Посадова інструкція   

голови Матусівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади.

 

 

1. Загальні положення

 1.1. Сільський голова є головною посадовою особою Матусівської сільської ради та відноситься до категорії посадових осіб місцевого самоврядування.

1.2. Сільський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

1.3. Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на засіданнях ради та її  виконавчого комітету.

1.4. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

1.5. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів сільської ради, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

1.6. Під час здійснення наданих повноважень, сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед сільською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.7. Сільський голова в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 2. Повноваження та функціональні обов`язки сільського голови

 2.1. Здійснює загальне керівництво і організовує роботу сільської ради та її виконавчого комітету відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території сільської ради, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу сільської ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради, секретаря виконавчого комітету;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету сільської ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;

10) призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування, керівників установ, що належать до комунальної власності територіальної громади, затверджує штатні розписи, графіки щорічних відпусток, вирішує інші кадрові питання;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, позабюджетних цільових коштів використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) здійснює необхідні заходи щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій;

18) здійснює керівництво організацією благоустрою селища, озеленення, охорони насаджень і водоймищ, створення місць відпочинку громадян;

19) веде особистий прийом громадян;

20)забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

21) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

22) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

23) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 

3. Права сільського голови

 3.1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3.2. На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

3.3. На соціальний і правовий захист.

3.4. Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій не залежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових повноважень.

3.5. Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри щодо нього.

3.6. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

4. Сільський голова повинен знати

 4.1. Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для здійснення професійного керування у сфері місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку, бездоганного виконання своїх службових обов’язків.

4.2. Закони та нормативні акти України, які стосуються розвитку місцевого господарства та роботи місцевих органів влади.

4.3. Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі соціальної та гуманітарної політики, які мають місце в його територіальній громаді.

4.4. Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад (регіону) в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин.

4.5. Загальні теоретичні та правові засади здійснення управління громадою.

4.6. Розподіл сфер діяльності в процесі управління громадою.

4.7. Етику та культуру ділового та політичного спілкування.

4.8. Функції регіону в галузі управління фінансами та бюджетом.

4.9. Організацію, форми і методи роботи органів територіального самоврядування.

4.10. Проблеми соціального захисту членів територіальної громади.

4.11. Основи раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища.

4.12. Основи кадрової політики.

4.13. Основи організаційно-правової роботи.

4.14. Основи службового діловодства.

4.15. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.16. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

  

5. Сільський голова повинен вміти

 5.1. Грамотно та доцільно виконувати основні професійні завдання та функціональні обов’язки, застосовувати закони та нормативні акти, юридично грамотно кваліфікувати факти й обставини, приймати правові рішення та вчиняти інші юридичні дії у повній відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в України».

5.2. Не допускати порушення прав та законах інтересів членів територіальної громади та юридичних осіб на території громади.

5.3. Забезпечувати суворе дотримання встановленого порядку розгляду звернень, повідомлень і скарг громадян та юридичних осіб.

5.4. Визначити пріоритети напрямків діяльності ради та її виконкому.

5.5. Організувати ефективну роботу ради та апарату виконкому сільської ради.

5.6. Досягати дієвості та результативності виконання управлінських рішень.

5.7. Оперативно та дієво опрацьовувати вхідну документацію (ознайомлення, визначення виконавців, резолюція, система конкретного використання тощо).

5.8. На належному рівні готувати проекти ухвал сесій ради та рішень її виконавчого комітету, забезпечувати дієвий контроль за їх виконанням.

5.9. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, вивчати нове законодавство, практику його застосування, працювати з фаховою та науковою літературою.

5.10. Розв’язувати конфліктні ситуації та управляти комунікаційними технологіями.

5.11. Бути лідером.

 

6. Відповідальність сільського голови

 6.1. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6.2. Сільський голова несе відповідальність за неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12, 13, 23, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України та Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена;         

 

 

Сільський голова                    _____________                         Леся Шаповал

 

30 листопада 2020

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь