Матусівська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Документи WORD №4   «Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Матусівської сільської ради ОТГ»

Кількість переглядів: 285
Скликання: Виконавчий комітет
Сесія: РІШЕННЯ
Тип документу: Документи WORD
Дата: 30.11.2020
Номер документу: 4  
Назва документу: Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Матусівської сільської ради ОТГ
Прикріплені файли:
 1. Файл 1 (0.02 МБ)

 

У К Р А Ї Н А

МАТУСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30.11.2020 № 4                                                                   с.Матусів

Про затвердження Положення про

відділ бухгалтерського

обліку та фінансової звітності Матусівської сільської ради ОТГ

 

             Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку виконком  Матусівської сільської  ради 

 

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити Положення про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Матусівської сільської ради ОТГ, що додається.

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування  бюджету та фінансів, соціально-економічного (голова Деринівська О.К.)

 

 

Сільський голова                                                              Л.Шаповал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО;

Рішенням виконкому

Матусівської Сільської ради

Від 30.11.2020, № 4

 

Положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Матусівської сільської ради

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Матусівської сільської ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету сільської ради, що утворюється рішенням Матусівської сільської ради. Відділ є підзвітним та підконтрольним сільському голові.

1.2. Відділ у  своїй  діяльності  керується Конституцією  та  законами  України, указами Президента України та постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами  Мінфіну, Державної казначейської служби України,  рішеннями Матусівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, прийнятими у межах їх компетенції,  іншими  актами законодавства, що регламентують бюджетні  відносини  і фінансово-господарську діяльність установи,  а  також цим Положенням.

 

 1. Завдання та повноваження Відділу

 

2.1. Основними завданнями Відділу є:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчих органів сільської ради та складення звітності;
 • розроблення в установленому порядку проекту сільського бюджету;
 • підготовка розрахунків до проекту сільського бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд  виконавчого комітету сільської ради об’єднаної територіальної громади;
 • забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
 • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
 • проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану Матусівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, перспектив його подальшого розвитку;
 • складання та подача до органів Державної казначейської служби України встановлених форм звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному  обсязі інформації  про  господарські операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення  контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • веде   бухгалтерський  облік  відповідно  до  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а    також    інших   нормативно-правових   актів  щодо   ведення бухгалтерського обліку,  в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 • складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність,  а також державну статистичну,  зведену  та іншу    звітність    (декларації)    в    порядку,   встановленому законодавством;
 • здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних зобов'язань,  їх  реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, правильністю зарахування  та  використання власних надходжень сільської ради, веденням бухгалтерського  обліку,  складенням  фінансової  та бюджетної   звітності,  дотриманням  бюджетного  законодавства  та національних  стандартів бухгалтерського   обліку   в державному  секторі;
 • забезпечує створення належних виробничих та соціально – побутових умов для працівників Відділу;
 • готує та подає Матусівській сільській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;
 • організовує роботу та вносить пропозиції, пов’язані із складанням проекту сільського бюджету, за дорученням керівництва сільської ради визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами Матусівської сільської ради матеріалів для підготовки проектів бюджету;
 • забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису сільського бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 • здійснює у процесі виконання сільського бюджету прогнозування доходів та проводить аналіз доходів;
 • проводить під час складання і розгляду проекту сільського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 • приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту місцевого бюджету перед його поданням на розгляд виконавчому комітету сільської ради об’єднаної територіальної громади;
 • бере участь у затвердженні паспортів бюджетних програм із застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;
 • проводить в установленому порядку розрахунки між районним, державним і обласним бюджетами,  бюджетами місцевого самоврядування;
 • перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами, організаціями і відділами сільської ради об’єднаної територіальної громади, які фінансуються з сільського бюджету;
 • здійснює  прогнозування та аналіз стану надходження доходів до сільського бюджету;
 • здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо сільського бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;
 •  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • здійснює обробку персональних даних працівників установи та інших фізичних осіб, які надали згоду на внесення до зареєстрованих установою баз персональних даних, виключно з метою забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності, звітності до органів Пенсійного фонду України, іншої звітності, що містить персональні дані, а також внутрішніх документів установи з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту. Забезпечує захист персональних даних фізичних осіб, які обробляються;
 • здійснює передачу персональних даних третім особам відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та в межах виконання законодавства, пов’язаного з веденням бухгалтерського обліку та наданням звітності;
 • розробляє штатний розпис апарату виконавчого комітету та відділів сільської ради на підставі структури установи, затвердженої рішенням сільської ради, розпоряджень сільського голови;
 • здійснює  заходи  щодо  усунення  порушень  і  недоліків, виявлених  під  час  контрольних  заходів,  проведених  державними органами  та  підрозділами  бюджетної  установи,  що  уповноважені здійснювати    контроль    за    дотриманням    вимог   бюджетного законодавства;
 • здійснює інші, функції , пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

 1. Права Відділу

 

3.1. Відділ має право:

 • представляти виконавчі органи сільської ради в установленому законом  порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу,  в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах,  установах та організаціях незалежно від форми власності;
 • одержувати  від структурних підрозділів та бюджетних установ сільської ради,  які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;
 • вносити сільському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності;
 • встановлювати  обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання  до  Відділу   структурними   підрозділами виконавчого комітету сільської ради первинних  документів  для  їх відображення у бухгалтерському  обліку,  а  також  здійснювати  контроль  за   їх дотриманням;
 • залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;
 • користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

 1. Керівництво Відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням сільського голови у порядку, визначеному законодавством України.

4.2. Начальником  Відділу є головний бухгалтер, який  безпосередньо підпорядкований та є підзвітним сільському голові.

4.3. Прийняття  (передача)  справ  головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади  здійснюється  після проведення  внутрішньої  перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності,  за результатами  якої  оформляється  відповідний  акт.

4.4. Начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

 • здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих;
 • затверджує розпис доходів і видатків сільської ради на рік, тимчасовий кошторис на відповідний період;
 • забезпечує відповідність розпису сільського бюджету встановленим бюджетними призначенням;
 • вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Відділу з посад;
 • забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами сільської ради;
 • здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації у Відділі;
 • вносить в установленому порядку пропозицій сільському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу;
 • контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;
 • забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу;
 • забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Відділу;
 • координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Відділу;
 • видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Відділу;
 • здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи щодо забезпечення та дотримання чинного законодавства про охорону праці;
 • забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників Відділу;
 • підписує звітність та документи, які є підставою для:

а)перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

б) проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

в) оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

г)проведення інших господарських операцій;

4.5. Головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки керівника бюджетної  установи на період його тимчасової відсутності.

 4.6. У   разі   тимчасової  відсутності  головного  бухгалтера (відрядження,  відпустки,  тимчасової втрати працездатності  тощо) виконання  його  обов'язків  покладається  на заступника головного бухгалтера,  а у разі відсутності заступника головного  бухгалтера
відповідно  до  - на іншого працівника Відділу відповідно до розпорядження сільського голови.

 

 

 1. Майно та кошти

 

5.1. Відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

5.2. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

 

 1. Прикінцеві положення

 

 6.1 Відділ не є юридичною особою публічного права, не має самостійного балансу, рахунків в органах Казначейства, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, не має власних бланків.

6.2. Ліквідація та реорганізація Відділу проводиться сільською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Сільський голова                                                                Л.Шаповал

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь